Основни идеи на Хегел

Какви са основните идеи на философията на Хегел, философът на немската класическа мисъл, ще научите от тази статия.

Основни идеи на Хегел

Георг Вилхелм Фридрих Хегел е класика на немската мисъл, а неговата философия е постижението от 19 век. Възгледите на професора се формират под влиянието на диалектиката на Дидро, декартовия рационализъм, мистицизма на Бьоме и философията на Шеллинг. Не последната роля във формирането на неговите идеи изиграха открития в областта на природните науки и духовното настроение на Великата френска революция.

Философията на Хегел се различава от другите философски системи по това, че мислителят не се е опитал да разбере какъв е смисълът на всичко, което съществува. Напротив, той възприема всичко съществуващо като мислене, което се превръща във философия. Неговите възгледи и идеи не са подчинени на независим обект, природа или Бог. За професора Бог е абсолютно съвършен мислещ ум, а природата е обвивката на диалектическата реалност. За мислителя същността на философията е самоосъзнаването.

Основни идеи на Хегел: накратко

Идеите на философа се изразяват чрез основните концепции на неговата философия.

 • Хегел е вярвал, че една изключителна личност, която върши световно-исторически дела, е безспорен морал. Има значение само величието на аферата, а не нейният морален смисъл.
 • Абсолютните идеи на философията на Хегел предполагат идеализъм на конкретна и безусловна универсалност с отправна точка и крайна цел на знанието.
 • Субективният дух е индивидуализацията на душата, която се характеризира с отчуждението на абсолютната идея.
 • Обективният дух е отчуждението на абсолютна идея в обективния свят, което е съпроводено с появата на морал, закон и морал.
 • Абсолютният дух е последната стъпка в отхвърлянето на абсолютна идея. Върху него абсолютният дух придобива формата на изкуство, философия и религия, като истинско въплъщение на абсолютното знание.
 • Отчуждението. Хегел каза, че това е отражение на абсолютния дух в природата и историята, връзката между създадената реалност и човека.
 • Премахване. Това е процес на отказ от отричане, приемственост в развитието от старото ново.
 • Триадата. Той е универсално отражение на всички процеси на развитие и се състои от 3 стъпки: тезата е първоначалният фактор, антитезата е отрицание на първоначалната същност, синтезът е комбинация от теза и антитеза.

Освен това философската гледна точка на Хегел е отразена във философските принципи. Те са в прехода от абстракция към историцизъм, систематичен, конкретен и противоречив.

 1. Принципът на изкачването към конкретното от абстрактното . Това е основният диалектически метод на познание. Дълбокото конкретно знание, което съчетава специалното и общото, възниква чрез познанието на безсъдържателното и общото чрез задълбочаване на знанието.
 2. Принципът на историцизма . Всеки обект на познание е резултат от процес на развитие. Освен това познанието взема предвид историческото измерение на обекта. Хегел смята, че историческите и логическите аспекти съвпадат.
 3. Принципът на последователност. Реалният свят се разглежда като едно цяло, в което всички елементи са взаимосвързани един с друг в необходимата степен. Прави впечатление, че системата не се развива по елементи, а като цяло.
 4. Принципът на противоречие . Това е причината и първопричината за развитието. Тя може да унищожи старата система и да изгради напълно нова.

Надяваме се, че от тази статия научихте какви са основните идеи на Г. Хегел.

Добавете коментар

Вашият имейл няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *